Jaki podatek po sprzedaży nieruchomości?

Każde odpłatne zbycie nieruchomości dokonane przez osobę fizyczną nie będącą przy tej czynności płatnikiem podatku VAT, dokonane przed upływem pięciu lat od daty nabycia, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Okres pięcioletni, liczony jest od 1 stycznia roku następnego po nabyciu lub wybudowaniu. Wobec powyższego w 2016 roku musimy pamietać o zobowiązaniach wobec urzędu skarbowego, jeśli sprzedawaną nieruchomośc nabyliśmy w 2011 roku lub później. Nieruchomości kupione w 2010 roku lub wcześniej są całkowicie zwolnione z podatku i nie musimy nawet powiadamiać US o transakcji.
 
Przychodem ze sprzedaży prywatnej nieruchomości jest cena, którą strony określiły w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (wydatki na rzeczoznawcę, pośrednika, ogłoszenia internetowe i prasowe, banery). Data powstania przychodu to data aktu notarialnego, niezależnie od tego kiedy nastąpiła płatność. Bywa, że z różnych powodów strony umowy zaniżają w akcie notarialnym cenę zbycia nieruchomości. Trzeba pamietać, że w przypadku, gdy cena ta będzie znacznie odbiegała od wartości rynkowej US wezwie strony do zmiany tej wartości.Urząd ma prawo do tego aż przez 5 lat. I zwykle czyni to tuż przed upływem tego pięcioletniego okresu (naliczone odsetki podatkowe znacznie podwyższą należną kwotę). Organy kontroli podatkowej mogą ustalić wartość zbywanej nieruchomości przy pomocy biegłego i kosztami obciążyć podatnika. Z praktyki wiem, że dzieje się ta , gdy strony podały do aktu cenę o około 30% niższą od rynkowej.
 
Jeśli sprzedajemy nieruchomość nabytą w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób pamiętajmy, że kosztami uzyskania przychodów ze zbycia są udokumentowane fakturami nakłady poczynione w trakci posiadania nieruchomości zwiększające jej wartość (remonty) i zapłacenie podatku od spadku i darowizn. Koszty nie obejmują długów spadkowych (zaległości czynszowe lub kredyt spadkodawcy).
 
Co zrobić aby nie zapłacić podatku? Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia podatkowego w wysokości odpowiadającej iloczynowi dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości. Przychód ten trzeba wydatkować w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Jeśli zatem sprzedamy nieruchomość w 2016 roku wszystkie pieniądze musimy wydać do końca 2018 roku na cele wskazane w atrykule 21 ustęp 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten wykażemy w PIT-39 złożonym do 2 maja 2017 roku. A co jeśli planujemy wydać tylko część pieniędzy? Wtdy od różnicy należy zapłacić podatek w sposób podany w poniższym przykładzie. 
 
Załóżmy, że w marcu 2016 roku sprzedaliśmy nieruchomość za 400 000 zł. Sprzedawana nieruchomość została zakupiona w czerwcu 2012 roku. Zsumowane koszty uzyskania przychodu wyniosły 350 000 zł. Dochód wyniesie zatem 50 000 zł. 
Załóżmy też, że jesienią 2016 roku za uzyskane ze sprzedaży środki kupujemy mieszkanie za 280 000 zl.
Ponieważ nie wszystkie środki ze sprzedaży zostaną wydatkowane na cele mieszkaniowe wyliczenie podatku będzie następujące:
50.000 x 280.000/400.000 = 35.000 zł
Podatnik zobowiązany jest do opodatkowania kwoty: 50.000 – 35.000 = 15.000 zł
Podatek ostatecznie wyniesie: 19% z 15.000 = 2.850 zł
 
 
(informacje z rynku nieruchomości również na http://fb.com/akces.kuczynscy)