Powyżej 8 centymetrów średnicy potrzebne pozwolenie na wycięcie drzewa

W dniu 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ustawa zaostrza przepisy pozwalające na wycinanie i przycinanie drzew, ale jednoczesnie zmniejsza wymiar kar za nielegalne poczynania. Jak to wygląda w szczegółach?

1. Wprowadzenie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 35 cm (ok. 10 cm średnicy) – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm ((ok. 8 cm średnicy) – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Obowiązek ten zastąpił dotychczasowy wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew w wieku powyżej 10 lat. W praktyce oznacza to, że w przypadku zamiaru usunięcia drzewa o mniejszym obwodzie pnia w części odziomkowej (na wysokości 5 cm od poziomu gruntu) niż ustalony w punktach a lub b, posiadacz terenu powinien udokumentować pomiar pnia i rozpoznanie rodzaju lub gatunku drzewa ze względu na wynikającą z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy możliwość wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej z tytułu usunięcia drzewa bez wymaganego zezwolenia.

2. Zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

Zarządcy (administratorzy) nieruchomości będą musieli przed ustaleniem trybu postępowania określić, czy teren, na którym rośnie krzew wymagający usunięcia jest pełniącym funkcje publiczne terenem urządzonym, aby wykluczyć odpowiedzialność finansową za usunięcie krzewu bez wymaganego zezwolenia z tytułu popełnienia deliktu administracyjnego z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy oop.

3. Z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów wyłączone zostały złomy lub wywroty. Do usunięcia złomów lub wywrotów będzie można przystąpić po oględzinach terenowych przeprowadzonych przez organ właściwy do wydania zezwolenia.

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać dodatkowo, w stosunku do wymogów obowiązujących do 27 sierpnia 2015 r.:
a) w przypadku realizacji inwestycji - projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, jeśli projekt ten jest wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
b) projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy. Projekt przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
c) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych, jeśli usunięcie wnioskowanego do usunięcia drzewa lub krzewu spowoduje naruszenia zakazów określonych w ustawie;

5. Uszczegółowione zostały także warunki wykonywania prac w obrębie koron drzew. Prace  te nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa z wyjątkiem:
a) usunięcia gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
b) utrzymywania uformowanego kształtu korony drzewa;
c) wykonywania specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.
W przypadku wykonywania zabiegu, o którym mowa w pkt c), zlecający wykonanie specjalistycznego zabiegu powinien posiadać dokumentację, w tym dokumentację fotograficzną, wskazującą na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu i przechowywać ją przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony traktowane będzie jako uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 50% korony jako jego zniszczenie, kwalifikujące się do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

6. Podtrzymana została zasada prowadzenia prac ziemnych w obrębie korzeni w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Oznacza to, że podmiot udostępniający teren do przeprowadzenia prac lub zlecający prace powinien określić sposób ich wykonania w sąsiedztwie drzew lub krzewów, preferując sposoby bezwykopowe w postaci przecisków lub przewiertów sterowanych.

7. Zmianie uległa także wysokość opłat i kar za usunięcie drzew lub krzewów. Określone zostały stawki maksymalne, niższe od obowiązujących dotychczas, które będą obowiązywały do czasu ustalenia przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia stawek dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość oraz określenia w rozporządzeniu współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.