Budowa domu na działce leśnej

Na prośbę czytelników wracam do problematyki działek leśnych w Białołęce, bowiem coraz więcej osób odbija się od urzędniczej ściany i bezradnie szuka pomocy w uzyskaniu warunków zabudowy dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako „Ls”. Odbieram też sygnały od tych właścicieli gruntów, którzy żyli w przekonaniu, że mają działkę rolną lub zakrzewioną (Lz), a tu niespodziewanie okazuje się, że na skutek corocznej weryfikacji użytków przekwalifikowano ich własność na „Ls”, informując o tym w zawiadomieniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w dzielnicy.

Jakich argumentów należy zatem używać w pismach odwołujących się od niekorzystnych decyzji?

 

Uporczywe pomijanie faktu, że miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, zatwierdzony przez Radę m.st Warszawy uchwałą z dnia 28.09.1992 roku stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do działek leśnych. W planie tym tereny Choszczówki i Białołęki Dworskiej były przeznaczone pod zabudowę z zielenią leśną. Dziś organy pierwszej instancji odmawiają wydania warunków zabudowy argumentując, że w/w plan został zatwierdzony z wadą formalno-prawną, ponieważ tereny leśne zostały w nim przeznaczone na cele nieleśne bez uzyskania zgód Wojewody. Tymczasem zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym o nieważności uchwały orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od doręczenia uchwały. Nic takiego nie miało miejsca; tym samym twierdzenie o wadzie formalno-prawnej planu z 1992 roku są bezpodstawne. Z całą pewnością ten plan był aktem prawa miejscowego w odniesieniu do przeznaczenia w nim gruntów leśnych na cele nieleśne i stanowił jedyną zgodną z prawem podstawę do wydawania decyzji odnoszących się do działek leśnych w latach 1992-2003.

 

Nierówne traktowanie obywateli wobec prawa. Po wygaśnięciu planu z 1992 roku, od roku 2003, ustalano warunki zabudowy powołując się na indywidualnie wydawane zgody Wojewody Mazowieckiego. O zgody takie organ pierwszej instancji wnioskował sam i tylko on miał prawo o to wnioskować. Dlaczego w jednych sprawach wnioskowano, a w innych nie, nie wiadomo. Dlaczego Prezydent Miasta rozstrzyga swoje wątpliwości na niekorzyść obywatela, z całkowitym lekceważeniem jego żywotnego interesu i to w sytuacji, gdy wydanie pozytywnej decyzji nie naruszy niczyich interesów, gdyż przedmiotowy teren był przeznaczony pod zabudowę od dziesięcioleci

 

I jeszcze ważna i pilna na dzień dzisiejszy informacja o wyłożonym dnia 18.09.2014 r. Planie urządzania lasu. Koniecznie należy sprawdzić, czy nasza działka objęta jest dokumentacją urządzeniową, jeśli tak jest należy w terminie do 18.09.2014 r. wnioskować o zmianę. Druga taka możliwość pojawi się za 10 lat. Zainteresowani właściciele lasów mogą składać pisemnie zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres: Biuro Ochrony Środowiska, pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa.

Z projektem uproszczonego planu urządzenia lasu można się zapoznać tutaj.